LOGOtypy

 

 

„Innowacyjny model pomocy prawno – psychologiczno – pedagogicznej przeciwdziałania przemocy”

Mówiąc o przemocy najczęściej myślimy o zachowaniach brutalnych, zagrażających życiu i zdrowiu i (lub) naruszających wolność i godność człowieka. Aby mówić o przemocy muszą zaistnieć 2 warunki: przemoc ma służyć realizacji celów jednostki; po drugie musi zaistnieć nierównowaga sił. Jest to wykorzystanie własnej przewagi fizycznej lub społecznej po to, by wymusić na człowieku określone zachowanie. W wielu przypadkach trudno ustalić motywy zachowania sprawcy i jego świadomość szkodliwości własnego postępowania. Zatem przemoc to „wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające wolność osobistą jednostki, które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody drugiego człowieka i które wykraczają poza normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich.” Z kolei zgodnie z zamiarem ustawodawcy przemoc w rodzinie to „powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób (...), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Rodzaje przemocy:

  • przemoc wobec dziecka – ze strony rodziców, ze strony obcych dorosłych;
  • międyrówieśnicza – częściej narażone są małe dzieci, dzieci niechciane i młodocianych matek;
  • przemoc wobec kobiet – częściej narażone kobiety z niskim wykształceniem, zależne od męża lub partnera;
  • przemoc wobec mężczyzn – ze strony współmałżonki/partnerki, ze statystyk policji wynika, mężczyźni w 2018 roku stanowili 11,5% wszystkich przypadków przemocy domowej;
  • przemoc wobec osób starszych.

Możemy wyróżnić kilka form przemocy, czyli przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i zaniedbanie. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko uszkodzenia ciała niezależnie czy do tego dochodzi. Istotne jest tutaj, że przekonanie ofiary, że do takich zachowań może dojść. Podstawowe objawy to popychanie, policzkowanie, szarpanie, uderzanie, kopanie, przypalanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, uwięzienie, głodzenie, zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych, stwarzanie sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia. Najczęściej do bezpośrednich aktów przemocy dochodzi w czterech ścianach bez świadków. Nie oznacza to jednak, że osoba z zewnątrz nie może dostrzec charakterystycznych śladów.

Celem głównym projektu jest stworzenie modelu wsparcia prawno-psychologiczno-pedagogicznego (model pomocy PPPP on-line) przy wsparciu Partnera ponadnarodowego dla instytucji i osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wspierającego tworzenie indywidualnego programu readaptacji dla ofiar i sprawców przemocy.

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-0073/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Wartość projektu: 1 446 182,40 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 402 796,92 zł
Okres realizacji: od 2019-04-01 do 2021-03-31
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Elektroszkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Partner ponadnarodowy: Katolicka Univerzita v Ružomberku, Słowacja